Integritetspolicy för Ångestsyndromsällskapet i Göteborg

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter
Ångestsyndromsällskapet i Göteborg, org.nr 857207-2125, Järntorget 7, 3 tr 413 04 GÖTEBORG (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter såsom deltagande i grupper, medlemsmöten, administrera medlemsavgift, utskick av medlemstidning mm.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:
 Hantering av medlemskap i föreningen
 Föreningsadministration
 Deltagande i föreningens aktiviteter
 Kontakt med medlem

Vilka delar vi personuppgifter med?
Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?
Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandling — Laglig grund
Hantering av medlemskap i föreningen — Avtal
Föreningsadministration — Avtal
Deltagande i föreningens aktiviteter — Avtal
Kontakt med medlem — Intresseavvägning

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?
Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. För att få detta kontaktar du oss via epost info@angestgoteborg.se.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:
 Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen.

Om du vill veta mer
Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.

ÅSS Göteborg
Järntorget 7, 3 tr
413 04 GÖTEBORG
031-13 70 91
info@angestgoteborg.se