Evenemangsdetaljer


Existentiell psykoterapi är en psykoterapimetod som försöker se människan och hennes livsvillkor ur
ett helhetsperspektiv. Detta perspektiv kan ses som ett alternativ och komplement till det biomedicinska synsätt som idag dominerar. Den existentiella psykoterapin tar sin utgångspunkt i
existensfilosofin och här betonas att människan söker mening, sanning, rättvisa osv. Fokus är inte så
mycket på diagnos, symptom, om någon är sjuk eller frisk, utan istället på hur en människa lever sitt liv
och i vilken grad detta liv överensstämmer med hennes egna önskningar och värderingar.
Ångest är, inom denna tradition, inte något patologiskt som måste botas, utan snarare en ofrånkomlig
del av livet. Vi talar om existentiell ångest och hur denna ibland kan hjälpa oss till ett mer ärligt och
uppriktigt liv. Föreläsningen ger en presentation av existentiell psykoterapi och hur man inom denna
terapitradition ser på ångest och vad som menas med existentiell ångest.

Föreläsare: Jakob Wood, leg psykolog, auktoriserad existentiell psykolog, verksamhetsansvarig
Psykologos

Pris: Gratis för medlemmar, 50 kronor övriga
Vill du delta mejla: angestgoteborg@gmail.com